کمال مصطفی پور http://www.zilamo.ir 2020-10-20T15:40:22+01:00 text/html 2020-09-28T20:39:02+01:00 www.zilamo.ir كمال مصطفی پور لباس فرم مدارس از منظر حقوقی http://www.zilamo.ir/post/85 text/html 2020-09-28T20:37:13+01:00 www.zilamo.ir كمال مصطفی پور اصلاح موی سر دانش‌آموزان و لباس فرم دانش آموزان از نگاهی دیگر ! http://www.zilamo.ir/post/84 text/html 2020-01-15T21:47:05+01:00 www.zilamo.ir كمال مصطفی پور مشاهده مختصات حرکت و سرعت حرکت خودرو فیلم های ضبط شده با 70mai pro با ماژول جی پی اس http://www.zilamo.ir/post/83 text/html 2018-12-16T19:30:01+01:00 www.zilamo.ir كمال مصطفی پور قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات تا 3/3/1395 http://www.zilamo.ir/post/82 <a href="http://s9.picofile.com/file/8345954618/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3.doc.html" target="_blank" title=""><font size="7"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="7"><b><span style="font-size:33.0pt;font-family:Titr" lang="AR-SA">قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی</span></b></font></p><font size="7"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="7"><b><span style="font-size:33.0pt;font-family:Titr" lang="AR-SA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>با آخرین اصلاحات تا 3/3/1395</span></b></font></p><font size="7"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 120%" align="center"><font size="7"><b><span style="font-size:31.0pt;line-height:120%;font-family: Nazanin" lang="AR-SA">&nbsp;به انضمام:<br> قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام</span></b></font></p><font size="7"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 120%" align="center"><font size="7"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:120%;font-family: Nazanin;mso-ansi-language:KY;mso-bidi-language:FA" lang="FA">اصلاحات تا سال 1390 برگرفته از سایت شورای نگهبان قانون اساسی و تا اصلاحیه3خرداد <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>سال 1395 برگرفته از سایت مرکز پژوهش ها و تنقیح توسط کمال مصطفی پور</span></b></font></p><font size="7">&nbsp; </font><xml><w:latentstyles deflockedstate="false" defunhidewhenused="false" defsemihidden="false" defqformat="false" defpriority="99" latentstylecount="371"><w:lsdexception locked="false" priority="0" qformat="true" name="Normal"><w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 1"><w:lsdexception locked="false" priority="9" semihidden="true" unhidewhenused="true" qformat="true" name="heading 2"><w:lsdexception locked="false" priority="9" semihidden="true" unhidewhenused="true" qformat="true" name="heading 3"><w:lsdexception locked="false" priority="9" semihidden="true" unhidewhenused="true" qformat="true" name="heading 4"><w:lsdexception locked="false" priority="9" semihidden="true" unhidewhenused="true" qformat="true" name="heading 5"><w:lsdexception locked="false" priority="9" semihidden="true" unhidewhenused="true" qformat="true" name="heading 6"><w:lsdexception locked="false" priority="9" semihidden="true" unhidewhenused="true" qformat="true" name="heading 7"><w:lsdexception locked="false" priority="9" semihidden="true" unhidewhenused="true" qformat="true" name="heading 8"><w:lsdexception locked="false" priority="9" semihidden="true" unhidewhenused="true" qformat="true" name="heading 9"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="index 1"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="index 2"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="index 3"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="index 4"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="index 5"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="index 6"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="index 7"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="index 8"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="index 9"><w:lsdexception locked="false" priority="39" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="toc 1"><w:lsdexception locked="false" priority="39" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="toc 2"><w:lsdexception locked="false" priority="39" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="toc 3"><w:lsdexception locked="false" priority="39" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="toc 4"><w:lsdexception locked="false" priority="39" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="toc 5"><w:lsdexception locked="false" priority="39" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="toc 6"><w:lsdexception locked="false" priority="39" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="toc 7"><w:lsdexception locked="false" priority="39" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="toc 8"><w:lsdexception locked="false" priority="39" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="toc 9"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Normal Indent"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="footnote text"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="annotation text"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="header"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="footer"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="index heading"><w:lsdexception locked="false" priority="35" semihidden="true" unhidewhenused="true" qformat="true" name="caption"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="table of figures"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="envelope address"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="envelope return"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="footnote reference"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="annotation reference"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="line number"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="page number"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="endnote reference"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="endnote text"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="table of authorities"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="macro"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="toa heading"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List Bullet"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List Number"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List 2"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List 3"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List 4"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List 5"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List Bullet 2"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List Bullet 3"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List Bullet 4"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List Bullet 5"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List Number 2"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List Number 3"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List Number 4"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List Number 5"><w:lsdexception locked="false" priority="10" qformat="true" name="Title"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Closing"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Signature"><w:lsdexception locked="false" priority="1" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Default Paragraph Font"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Body Text"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Body Text Indent"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List Continue"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List Continue 2"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List Continue 3"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List Continue 4"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="List Continue 5"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Message Header"><w:lsdexception locked="false" priority="11" qformat="true" name="Subtitle"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Salutation"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Date"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Body Text First Indent"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Body Text First Indent 2"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Note Heading"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Body Text 2"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Body Text 3"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Body Text Indent 2"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Body Text Indent 3"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Block Text"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Hyperlink"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="FollowedHyperlink"><w:lsdexception locked="false" priority="22" qformat="true" name="Strong"><w:lsdexception locked="false" priority="20" qformat="true" name="Emphasis"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Document Map"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Plain Text"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="E-mail Signature"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="HTML Top of Form"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="HTML Bottom of Form"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Normal (Web)"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="HTML Acronym"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="HTML Address"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="HTML Cite"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="HTML Code"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="HTML Definition"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="HTML Keyboard"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="HTML Preformatted"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="HTML Sample"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="HTML Typewriter"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="HTML Variable"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Normal Table"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="annotation subject"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="No List"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Outline List 1"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Outline List 2"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Outline List 3"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Simple 1"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Simple 2"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Simple 3"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Classic 1"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Classic 2"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Classic 3"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Classic 4"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Colorful 1"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Colorful 2"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Colorful 3"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Columns 1"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Columns 2"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Columns 3"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Columns 4"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Columns 5"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Grid 1"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Grid 2"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Grid 3"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Grid 4"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Grid 5"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Grid 6"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Grid 7"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Grid 8"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table List 1"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table List 2"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table List 3"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table List 4"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table List 5"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table List 6"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table List 7"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table List 8"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table 3D effects 1"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table 3D effects 2"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table 3D effects 3"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Contemporary"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Elegant"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Professional"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Subtle 1"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Subtle 2"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Web 1"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Web 2"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Web 3"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Balloon Text"><w:lsdexception locked="false" priority="39" name="Table Grid"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" unhidewhenused="true" name="Table Theme"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" name="Placeholder Text"><w:lsdexception locked="false" priority="1" qformat="true" name="No Spacing"><w:lsdexception locked="false" priority="60" name="Light Shading"><w:lsdexception locked="false" priority="61" name="Light List"><w:lsdexception locked="false" priority="62" name="Light Grid"><w:lsdexception locked="false" priority="63" name="Medium Shading 1"><w:lsdexception locked="false" priority="64" name="Medium Shading 2"><w:lsdexception locked="false" priority="65" name="Medium List 1"><w:lsdexception locked="false" priority="66" name="Medium List 2"><w:lsdexception locked="false" priority="67" name="Medium Grid 1"><w:lsdexception locked="false" priority="68" name="Medium Grid 2"><w:lsdexception locked="false" priority="69" name="Medium Grid 3"><w:lsdexception locked="false" priority="70" name="Dark List"><w:lsdexception locked="false" priority="71" name="Colorful Shading"><w:lsdexception locked="false" priority="72" name="Colorful List"><w:lsdexception locked="false" priority="73" name="Colorful Grid"><w:lsdexception locked="false" priority="60" name="Light Shading Accent 1"><w:lsdexception locked="false" priority="61" name="Light List Accent 1"><w:lsdexception locked="false" priority="62" name="Light Grid Accent 1"><w:lsdexception locked="false" priority="63" name="Medium Shading 1 Accent 1"><w:lsdexception locked="false" priority="64" name="Medium Shading 2 Accent 1"><w:lsdexception locked="false" priority="65" name="Medium List 1 Accent 1"><w:lsdexception locked="false" semihidden="true" name="Revision"><w:lsdexception locked="false" priority="34" qformat="true" name="List Paragraph"><w:lsdexception locked="false" priority="29" qformat="true" name="Quote"><w:lsdexception locked="false" priority="30" qformat="true" name="Intense Quote"><w:lsdexception locked="false" priority="66" name="Medium List 2 Accent 1"></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:latentstyles></xml><!--[endif][if gte mso 10]--> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> </a><a href="http://s9.picofile.com/file/8345954618/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3.doc.html" target="_blank" title=""><!--[endif]</a--></a> text/html 2018-02-06T20:14:59+01:00 www.zilamo.ir كمال مصطفی پور مرتب کردن دلخواه آهنگ ها برای پخش خودرو http://www.zilamo.ir/post/75 <a href="http://www.anerty.net/dl/DriveSort_en.zip" target="_blank" title=""><b><font size="4"> دانلود نرم افزار مورد نیاز drive sort </font></b></a><br><br><a href="http://anzalweb.ir/1395/02/05/%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%81%D9%84%D8%B4-%D9%85%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C/" target="_blank" title=""><font size="3"><b>آموزش استفاده از نرم افزار در سایت انزل وب:&nbsp; کلیک کنید</b></font></a> text/html 2018-02-05T13:16:15+01:00 www.zilamo.ir كمال مصطفی پور روش حذف WELCOM SCREEN (صفحه شروع یا خوش آمدگویی) فتوشاپ CC14 http://www.zilamo.ir/post/74 <font size="4">برای حذف WELCOM SCREEN (صفحه شروع یا خوش آمدگویی) فتوشاپ CC14 جهت افزایش سرعت بالاآمدن فتوشاپ (و همچنین خلاص شدن از بستن صفحه هر بار هنگام باز کردن فتوشاپ) به محل نصب فتوشاپ رفته و فولدر com.photoshop.welcome رو حذف کنی. معمولا این آدرسه C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2014\Required\CEP\extensions<br>منبع:</font>http://feureau.com<br> text/html 2018-01-29T09:12:22+01:00 www.zilamo.ir كمال مصطفی پور تست ESP پژو 206 صندوقدار در برف http://www.zilamo.ir/post/73 <br><a href="https://www.aparat.com/v/ClUrh" target="_blank" title="">https://www.aparat.com/v/ClUrh</a><br><a href="https://www.aparat.com/v/J4nPv" target="_blank" title="">https://www.aparat.com/v/J4nPv</a><br><a href="[https://www.aparat.com/v/lETWA" target="_blank" title="">[https://www.aparat.com/v/lETWA</a><br> text/html 2018-01-23T12:26:32+01:00 www.zilamo.ir كمال مصطفی پور ABS چیست؟ http://www.zilamo.ir/post/72 <font size="4">ترمز ضد قفل هست و شیوه کارش به این شکله که روی هر چرخ یه دونه سنسور حرکت و قفل شدن وجود داره، وقتی پدال ترمز فشار داده میشه، سیستم ABS به صورت مجزا از طریق سنسور روی چرخ در صورتی که حرکت چرخ متوقف شود(قفل کند) به صورت لحظه ای فشار روغن ترمز در آن چرخ را کم می کند تا چرخ، بچرخدو&nbsp; فرمانپذیری خودرو از دست نرود و خودرو نلغزد و سپس مجددا فشار را زیاد می کند تا ترمز مجددا گرفته شده و این چرخه بچندین بار تکرار می شود تا خودرو متوقف شود، صدایی که از عمل کردن این سیستم شنیده می شود و ارتعاش پدال ترمز از افزایش و کاهش فشار ترمز هر چرخ است که کل این اتفاقات در لحظه رخ می دهد. </font> text/html 2017-12-07T07:33:57+01:00 www.zilamo.ir كمال مصطفی پور ESP سیستم کنترل پایداری http://www.zilamo.ir/post/71 text/html 2017-08-05T13:44:57+01:00 www.zilamo.ir كمال مصطفی پور صلح عادلانه http://www.zilamo.ir/post/70 مقاله ی خودم تحت عنوان صلح عادلانه در وبسایت حق گستر منتشر شده،<br><a href="http://haghgostar.ir/مقالات/حقوق-بشر/صلح-عادلانه.html" target="_blank" title="">&nbsp;برای مطالعه کلیک فرمایید</a> text/html 2017-05-25T11:47:23+01:00 www.zilamo.ir كمال مصطفی پور دموکراسی کوچک شهر ما http://www.zilamo.ir/post/69 شرح در ادامه text/html 2017-05-25T11:40:22+01:00 www.zilamo.ir كمال مصطفی پور انتخاب شهردار اولین قدم در راهی پر فرازونشیب http://www.zilamo.ir/post/67 شرح در ادامه&nbsp; text/html 2017-03-01T11:30:32+01:00 www.zilamo.ir كمال مصطفی پور دانلود کلید سوالات ازمون دکتری 96 http://www.zilamo.ir/post/66 <a href="http://result2.sanjesh.org/keyphd96/" target="_blank" title=""><font size="4">سازمان سنجش کلید ازمون دکتری 96 را منتشر کردبرای دریافت کلید مربوط به خودتان کلیک کنید.</font></a> text/html 2017-02-25T17:47:17+01:00 www.zilamo.ir كمال مصطفی پور دانلود رایگان دفترچه سوالات آزمون دکتری سال 1396 http://www.zilamo.ir/post/64 <a href="http://sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=13&amp;id=4934" target="_blank" title=""> <span style="font-size: larger;"><span style="font-weight: bold;"> <font size="4">سؤالات هریك از رشته های امتحانی در سایت سازمان قرار داده شده است كه از سایت سازمان سنجش به رایگان قابل دانلود است. برای رفتنن به صفحه موردنظر لطفا کلیک کنید</font></span></span><br><font size="3">یک نکته: امسال من کار بسیار اشتباهی انجام دادم. به جای اینکه منابع اصلی رو بخونم، رفتم کتاب های (به اصطلاح خلاصه)&nbsp; رو با قیمت زیاد خریدم(واقعا اعصاب خوردکن و مزخرف و بی ارزش بودن) و خوندم و باید اعتراف کنم اشتباه ترین کار ممکن بود. حیف پول و هزینه ای که صرف کردم. کاش منابع اصلی رو ادامه می دادم. حیف</font></a><br>دوستان پول و وقتتون رو دور نریزید<br><a href="http://sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=13&amp;id=4934" target="_blank" title=""> </a> text/html 2016-12-09T16:54:45+01:00 www.zilamo.ir كمال مصطفی پور قانون مدیریت خدمات كشوری با آخرین اصلاحات http://www.zilamo.ir/post/60 <a href="http://s8.picofile.com/file/8277872718/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C.doc.html" target="_blank" title=""><font size="6"><a href="http://s8.picofile.com/file/8277872718/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C.doc.html" target="_blank" title="">متن کامل قانون مدیریت خدمات كشوری با آخرین اصلاحات&nbsp;لطفا کلیک کنید.</a></font></a>